13.09.2020 Kallelse till ÖID friidrott rf:s VÅRMÖTE

 

ÖID friidrotts vårmöte hölls inte som planerat i mars 2020. 

(Den temporära lagen (lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin; 290/2020) trädde i kraft 1 maj 2020.
Enligt den temporära lagen kan aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, föreningar och vissa andra sammanslutningar under vissa förutsättningar senarelägga bolagsstämman eller årsmötet till 30 september 2020)

Kallelse till  ÖID friidrott rf:s vårmöte den 28.9.2020  kl. 18.30 via Meet

Mötesdeltagarna ombeds anmäla sig till inger.nabb@idrott.fi senast den 26.9. Länk till kalenderkallelse sänds dagen före mötet. Föreningens fullmakt skannas och sänds i samband med anmälan.

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Mötets konstituering;

  • val av mötesordförande
  • val av mötessekreterare
  • val av två protokolljusterare
  • val av två rösträknare

§ 3. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet

§ 4. Konstateras de närvarande medlemmarna, samt deras befullmäktigade representanter

§ 5. Antagande av föredragningslistan

§ 6. Presenteras och behandlas verksamhetsberättelsen, bokslutet samt verksamhetsgranskarnas berättelse

§ 7. Besluts om fastställelse av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga ansvarspersoner

§ 8. Besluts om de åtgärder som bokslutet förutsätter

§ 9. Behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen

§ 10. Behandlas övriga ärenden som mötet enhälligt besluter uppta till behandling, dock inte ärende som berör § 14 i dessa stadgar

§ 11. Mötets avslutande

Vasa den 13.9.2020        INGER NABB

                                        Inger Nabb

                                         ordförande

 


Alla nyheter


Gamla nyheter

  • Tryck här för att ladda gamla nyheter...

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan